Song for the king


เหตุผลของพ่อ(お父様の訳)

ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน nai luong yaa thing prachachon

国王様 どうか国民を見捨てないでください

His majesty the king, please don't leave the people

 

มีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้น mee bang kon takorn book poo wan nan

あの日 誰かがお父様にそう叫んだ

some people shouted to father that day

 

ผ่านมาแล้ว สองหมื่นห้าพันกว่าวัน paan maa leeo song mun haa pan kwaa wan

その後、あの日から25000日以上の歳月が過ぎ

over the past 25000days 

 

นับจากวันนั้น ท่านไม่เคยทิ้งคนไทย nap jaak wan nan than mai kui thing kon thai

お父様はタイ国民を決して見捨てることなどなかった

from that day, his majesty never left Thai people

 

*เสียงเล็ก ๆ ของประชาชน sieng lek lek kong prachachon

国民の小さな声は

small voice of the people

 

สำหรับใครหลายคน คงไม่มีความหมาย samrap krai laai kon kong mai mee kuwammaai

多くの人にとって意味のないものだろう

it's no meaning for many  people

 

แต่ใครกันที่ได้ยิน แต่ใครกันที่เข้าใจ dee krai kan thee dai yin dee krai kan thee kao jai

でも 誰が聞いてくれ、誰がわかってくれるだろう?

but anyone who hears, but who really understand

 

คิดถึงพ่อทีไร ก็ตื้นตันใจทุกที kit thung poo thee rai gor tenton jai tuk thee

お父様を思う時いつも、胸が熱くなる

whenever thinking of father, we feel touching

 

**อยากรู้บ้างไหม ว่าทำไม yaak ruu bang mai waa tan mai

どうしてか知りたいですか?

want to know why?

 

พ่อมีเหตุผลใด ที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ poo mee het pon dai thee tong nuai kanaa nee

お父様はどうしてこれほどまでにご苦労されるのか?

why father has to be tired like that?

 

ลองถามหัวใจดูสักที แล้วเราจะรู้ดี loong thaam hua jai duu sak the leeo rao ja ruu dee

自らの胸に尋ねてみてごらん そうすればよくわかる

try to ask your heart, so that you will know well

 

ว่าคำตอบคืออะไร waa kam toop kuu arai **

その答えは何なのか

what  the answer is ..

 

นอกจากคำคำนี้ ก็ไม่มีคำไหน nook jaak kam kam nee gor mai mee kam nai

この言葉以外ない

there is no word but a word

 

”ในหลวง รักและห่วงประชาชน” nai luong rak le huang prachachon

”国王様は国民を愛し、慈しんでくださっているのです”

" the king loves and concerns the people"

 

70 ปี พ่อไม่เคยทิ้งประชาชน 70pii poo mai kui thing prachachon

70年 お父様は国民を見捨てたことはない

70years, father never leaves the people

 

70 ปี ที่พ่อทำงานมานานหนักหนา 70pii thee poo tam gaan maa naan nak naa

70年 お父様はずっとずっとお働きになられていた

70 years, father works so hard

 

70 ปี ที่ลูกสำนึกตลอดมา 70pii thee luuk samnuk tloot maa

70年 子供達はずっと気がついていた

70years, we always realize that

 

เป็นบุญหนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย pen bun nak naa thee dai gart maa pen kon thai

タイ人に生まれたことがどれほど幸運であるのかと *

we are lucky to be born as Thai people

 

*repeat

**repeat

 

รักที่มีให้พ่อมากมายขนาดไหน rak thee mee hai poo maak maay knaat nai

お父様への愛がどれほどたくさんあっても

no matter how much we love father,

 

ก็ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเรา gor mai thung sieu nung thee poo rak rao

お父様が私達を愛してくださることの4分の1にも満たないのです

it doesn't reach even quarter of father's love for us 

 


1.ต้นไม้ของพ่อ (父の樹)

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราnaan maa leeo phoo dai pluk
長い間に お父さんは私達のために木を植えてくださいました


เพื่อวันหนึ่งจะบัง ลมหนาว phua wan nung ja bang lom haau
冷たい風をさえぎる日のために


และคอยเป็นร่มเงา le kooy pen rom gao
そして 傘の影になるため


ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุก ๆ คน pluk wai phua phuok rao tuk tuk kon
私達みんなのために 植えてくださいました

 

พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป phoo chai gue teen naa rot long pai
お父様は 水をかける代わりに汗をかいてくださいました


เพื่อจะผลิดอกใบ ออกผล phua plidook bai ook phon
花を咲かせ 果物が生るように


ให้เราทุก ๆ คน เติบโตอย่างร่มเย็น ในบ้านเรา hai rao tuk tuk kon tero too yaang rom yen hai baan rao
私達全ての人々が 涼しい傘のような私達の家の中で成長できるように

 

ผ่านมาแล้วห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่ faan maa leeo haa sip pii ton mai nan sung yai
50年が過ぎ その木は高く そして大きくなりました


ลมแรงเท่าไร ก็บรรเทา lom reen tao rai go brootao
どんなに風が強くても それを緩めてくださってきました


ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา ook pnon hai gep kin teek bai phua jai rom gao
果物を収穫し食べられるように 傘の影は

 
คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวัน อยู่ต่อไป kooy duu lee rao hai rao yang mii wan yuu too pai
私達が ずっと暮らしていけるように 守ってくださっている

 

จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ ต้นใหญ่ jon wan nii dai gao heeng tom mai ton yai
今日まで 大きな木の影の下で


ลูกได้อยู่ได้คอย อาศัย luuk dai yuu dai kooy aasay
その子供達は 暮らしていけているのです


แผ่นดินยังกว้างไกล pheen din yang waang klai
大地は広大であるけれども


แต่เหมือนว่าหัวใจ พ่อกว้างกว่า dee nuan waa hua jai phoo kwang kwaa
お父様の心は それよりももっと広いのです


ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ luuk tii gert trong nii nan yang yuu
そこに生まれまだ暮らし

 
และยังอยู่เพื่อคอย รักษา le yang yuu phua kooy raksaa
そして 大事に面倒をみてもらっている子供達が


จะรวมใจเข้ามา จะมีที่สัญญา ในหัวใจ ja ruom jai kao maa ja mii tii sanyaa nai hua jai
心を合わせれば 約束された地は心にあり続けるでしょう

 

*จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก jaak wan nii sak mun pii ton mai tii phoo pluk
今日からさらに1万年後も お父様が植えてくださった木は


ต้นสวยทั้งงดงาม และยิ่งใหญ่ ton suwai tang got gaam le yang ying yai
美しく立派で そして偉大な木で


สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ sip saan le tit taam jaak rooy tii phoo tang jai
ずっと継承され お父様の意志に従って


เมื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม mua rao ja te pai hai tong mai kong phoo yang got gaam
私達が お父様の木を大事にすれば それはずっと立派に美しいままあり続けるでしょう


*repeat

 

เพื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม phua rao ja tee pai hai tong mai kong phoo yang got gaam
私達が お父様の木を 心傾け大事にすればずっと立派に美しいままあり続けるでしょう


2.รูปที่มีทุกบ้าน (全ての家にある写真)

ตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่า tantee lek yang kui dai taam mee waa
幼い頃から母に尋ねた


บนข้างฝาบ้านเรานั่นติดรูปใคร bon kaang faa baan rao nan tit ruup grai
私達の家の壁の上の方にかけられている


ที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืน จะต้องไหว้ tii mee kooy buchaa prajam goon noo tuk kuun ja tong wai
母が常に奉り 毎夜寝る前には手を合わせる写真の方はどなたなの?と

 

แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน mee toop waa hai graap ruup nan tuk wan
母は答えた あの写真を毎日敬いなさいと


ท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจ taan pen tewdaa tii
あのお方は生き神様であらせられる方


ที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ tii rao yang phoo mii kin yaang wan nii
私達が今日みたいに暮していられるのは


ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกิน ให้จำไว้ taan duulee kon thai maa naan lue garn hai jam wai
あのお方がタイの人々をずっとお世話下さってのこと、それを覚えておきなさいと

 

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน pen ruup tii mii tuk baan
全ての家にある写真


จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล ja ruwai ru jon ru waa klai klai
金持ちであろうと貧しかろうと どこであろうと


เป็นรูปที่มีทุกบ้าน pen ruup tii mii tuk baan
どの家にもある写真


ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ duai kwam rak kwam pakdii duai jit jai
愛と忠誠と精神とともに


เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่าน tep too maa kii sip pii tii paan
何十年の歳月、発展してきても


ภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวัน phaap tii hen kuu taan tam gaan tuk wan
目にする光景はあのお方が毎日働いるもの


เมื่อไรเราอะไรที่เกิดท้อ mua rai rao ara tii gert too
私達に何か落ち込むことが起ころうと


แค่มองดูรูปบนข้างฝาจะได้กำลังใจ จากรูปนั้น dee moong duu ruup bon kaang far ja dai kamlang jai jaak ruup nan
壁にかけられている写真を見れば あの写真から元気つけらる

 

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน pen ruup tii mii tuk baan
全ての家にある写真


จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล ja ruwai ru jon ruu waa ja klai klai
金持ちであろうと貧しかろうと どこであろうと


เป็นรูปที่มีทุกบ้าน pen ruup tii mii tuk baan
どの家にもある写真


ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ duai kwamrak dwai pakdii duai jit jai
愛と忠誠と心と共に

 

*จะขอตามรอยของพ่อ ja koo taam rooy kong phoo
お父さんの後をついていかせてください


ท่องคำว่า เพียงและพอ จากหัวใจ toong kam waa phieng le phoo jaak hua jai
「慎み深くあれ」と心から唱えながら


เป็นลูกที่ดีของพ่อ pen luuk tii dii kong phoo
お父さまのよい子になります


ด้วยความรัก ด้วยภักดี duai kwam rak duai pakdii
愛と忠誠と共に

 

*repeat 2times

 

ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป duai kwam rak duai phakdii tloot pai
愛と忠誠と共に これからもずっと 


3.ของขวัญจากก้อนดิน (土の塊からの贈り物)

เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งrao tuk kon go muan gon din kee gong nung
私達皆、一粒の土の塊に過ぎず


เปราะบาง ไร้ค่า ไร้ความหมายpra baang rai kaa rai kwaam maai
脆く薄く 価値も意味もない


อ่อนแอเหมือนโคลน oon ee muan kolon
泥のように弱く


ไหลไปตามทางเรื่อยไปlai pai taam taang ruai pai
道に沿って流れてしまうばかり


เมื่อน้ำแห้งไป ก็แตกระแหงmua naam heeng pai go teek raheeng
干魃の時には割れてしまうが

 

มีพลัง เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเราmii plang pieng kee reeng dio tii yud rao
私たちを保つ力が一つだけある


เหนี่ยวรั้ง เราไว้ ให้กล้าแข็งnio rang rao wai hai klaa keeng
私たちをまとめて強くする


รวมผู้คนมากมาย ให้ทรงพลังแข็งแรงruom puu kon maak maai hai trong plang keeng reeng
たくさんの人を合わせて 強い力を作る


รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้เป็นแผ่นดินruom met din tuk met haipen pheng din
土の粒 全ての粒を合わせて 大地を作る

 

*เราก็รู้ rao go ruu
私達もわかってる


พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหนphoo tong nuai sak pieng nai
お父さん(王様)がどれほどご苦労されているか


ต้องลำบากใจกาย ไม่เคยสิ้น tong lanbaak cai kaai mai kui sin
心身共に 尽きないご苦労をされているのか

 

เพราะพ่อรู้ pro phoo ruu
何故ならお父さんはご存知だから


พ่อคือ พลังแห่งแผ่นดินphoo kuu plang heeng pheeng din
お父さん・・ご自身はすなわち


ให้เรา พออยู่ พอกิน กันต่อไปhai rao poo yuu poo kin kan too pai
これからも私たちを暮らさせるための大地の力 だと

 

**หากจะหาของขวัญ ให้พ่อสักกล่องhaak ja haa kong kwan hai phoo sak klong
お父様に贈り物を一つだけでも探して差し上げるあるとしたら、


เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหมrao tang poong ja prom kan dai mai
私達全て心をひとつにしましょう


บวกกันเป็นดินเดียว buok kan pen din dio
合わせて一つの土となり


ให้พ่อได้สุขใจhai phoo dai suk cai
お父さんが幸せをお感じになられるように


ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมาmai tong nuai geen pai yaang tii pen maa
もうご苦労されないように、、今までずっとそうあられたみたいには */**


* repeat

** repeat

 

ช่วยกันทำความดี chuoi kan tam kwaam dii
一緒に良い行いに励み


ให้พ่อได้สุขใจhai phoo dai suk cai
お父さんが幸せをお感じになれるように


ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมาmai tong nuai gaan pai yaang tii leeo maa
ご苦労されなくていいように・・これまでのようには